Regulamin promocji noworocznej 2017/2018

I. Słownik pojęć

a) Usługodawca – KEDRA TECHNOLOGIES - Przemysław Kędra, ul. Adama Mickiewicza 72/3, 71-103 Szczecin, NIP: 8522528193, REGON: 366071858.
b) Usługobiorca – osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (tj. osobą fizyczną korzystającą z usług świadczonych przez Usługodawcę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca stroną umowy zawieranej z Usługodawcą.
c) System – system informatyczny wykorzystujący system GPS umożliwiający Usługodawcy świadczenie Usług, do którego Usługobiorca ma dostęp za pośrednictwem strony internetowej https://*.kedra.com.pl i Aplikacji.
d) Usługi – odpłatne usługi pozycjonowania i monitorowania pojazdów przy pomocy Systemu.
e) Usługi dodatkowe – odpłatne usługi świadczone przez Usługodawcę, wykraczające poza wybrany przez Usługobiorcę abonament.
f) Aplikacja – aplikacja mobilna instalowana w telefonie komórkowym każdorazowego użytkownika Pojazdu w celu wykonywania Usług, możliwa do pobrania na urządzenie wykorzystujące system operacyjny Android.
g) Pojazd – samochód wskazany przez Usługobiorcę do objęcia Usługami.
h) Umowa – umowa zawarta między Usługodawcą i Usługobiorcą o świadczenie Usług.
i) Użytkownik Pojazdu – osoba wchodząca w skład struktury organizacyjnej Usługobiorcy, która prowadzi Pojazd.
j) Promocja – noworoczna akcja promocyjna 2017/2018.
k) Urządzenie Promocyjne – smartfon lub tablet oferowane w Promocji, wybierane przez Usługobiorcę podczas podpisania Umowy.


II. Regulamin

1. Promocja obowiązuje od dnia 7 grudnia 2017 (07.12.2017).
2. Aby przystąpić do Promocji muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:
    a. Usługobiorcą jest jednostka administracji publicznej lub podmiot, który wykupił Usługę na co najmniej 3 pojazdy;
    b. zakup Systemu w planie co najmniej 12-miesięcznym;
    c. opłacenie pierwszej faktury.
3. Koszt Urządzenia Promocyjnego to 1 PLN netto.
4. Urządzenia Promocyjne dostępne do wyboru przez Usługobiorcę:
    a. Lenovo Miix 3 830
    b. Samsung Galaxy Tab A 7.0 T280
    c. Huawei MediaPad T3 10
    d. LG X Cam K580
    e. Huawei Y6 2017
    f. SONY Xperia E5 16GB
    g. LG K8 Dual SIM 2017
    h. Samsung Galaxy J3 2016
5. Rodzaj Urządzenia Promocyjnego oraz adres jego dostawy zostanie określony w Formularzu Adresowym.
6. Promocja jest ograniczona czasowo lub trwa do wyczerpania Urządzeń Promocyjnych.
7. Usługodawca ma 10 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty od Usługobiorcy za pierwszą fakturę, na wysyłkę Urządzenia Promocyjnego.
8. Urządzenie promocyjne jest przeznaczone do użytkowania Systemu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie Urządzenia Promocyjnego niezgodnie z przeznaczeniem jak i za wszystkie szkody wyrządzone nieprawidłowym użytkowaniem Urządzenia Promocyjnego.
9. Umowa w Promocji zawierana jest na czas określony nie krótszy niż 12 miesięcy.
10. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez Usługobiorcę lub przez Usługodawcę z winy Usługobiorcy, przed upływem terminu, na który została zawarta Umowa, Usługobiorca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Usługodawcy w wysokości odpowiadającej sumie opłat abonamentowych pozostałych do zakończenia Umowy, a także zwrócić Urządzenie Promocyjne w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy. Naruszenie terminu zwrotu Urządzenia Promocyjnego będzie skutkowało zapłatą kary umownej przez Usługobiorcę w wysokości 300 zł.
11. Usługobiorca ma możliwość opłacenia Usługi w dogodnych cyklach rozliczeniowych, jedynie po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z Usługodawcą.

Strona internetowa, którą przeglądasz zapisuje na Twoim komputerze tzw. pliki cookie. Pliki te służą głównie do identyfikacji Ciebie na stronie.

X