Regulamin ZEF

Ogólne warunki świadczenia usług związanych z prowadzeniem elektronicznej ewidencji przebiegu i monitorowania pojazdów przez Stelsoft
z dnia 1 czerwca 2017 r. (dalej: „Ogólne warunki świadczenia usług”)


I. Słownik pojęć

a) Usługodawca – Stelsoft, ul. 9 maja 15D/14, 70-136 Szczecin, NIP: 4990538685, REGON: 362421379.
b) Usługobiorca – osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (tj. osobą fizyczną korzystającą z usług świadczonych przez Usługodawcę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca stroną umowy zawieranej z Usługodawcą.
c) System – system informatyczny wykorzystujący system GPS umożliwiający Usługodawcy świadczenie Usług, do którego Usługobiorca ma dostęp za pośrednictwem strony internetowej https://kedra.com.pl
d) Usługi – odpłatne usługi pozycjonowania i monitorowania pojazdów przy pomocy Systemu.
e) Usługi dodatkowe – odpłatne usługi świadczone przez Usługodawcę, wykraczające poza wybrany przez Usługobiorcę abonament.
f) Aplikacja – aplikacja mobilna instalowana w telefonie komórkowym każdorazowego użytkownika Pojazdu w celu wykonywania Usług, możliwa do pobrania na urządzenie wykorzystujące system operacyjny Android.
g) Pojazd – samochód wskazany przez Usługobiorcę do objęcia Usługami.
h) Umowa – umowa zawarta między Usługodawcą i Usługobiorcą o świadczenie Usług.
i) Użytkownik Pojazdu – osoba wchodząca w skład struktury organizacyjnej Usługobiorcy, która prowadzi Pojazd.


II. Usługi świadczone przez Usługodawcę

1. Usługodawca świadczy usługi pozycjonowania i monitorowania Pojazdów wskazanych przez Usługobiorcę w umowie zawartej z Usługodawcą na terenie Polski / Polski i Europy / Unii Europejskiej.
2. W tym celu Usługodawca wykorzystuje sygnał GPS z Aplikacji mobilnej zainstalowanej na telefonie komórkowym każdorazowego użytkownika Pojazdu.
3. W celu prawidłowego wykonywania Usług przez Usługodawcę, Usługobiorca zobowiązany jest zapewnić, aby każdy użytkownik Pojazdu miał zainstalowaną w swoim telefonie komórkowym Aplikację i włączoną usługę lokalizacji. Brak zainstalowania Aplikacji i włączenia usługi lokalizacji będzie skutkował niemożnością świadczenia Usług, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
4. Usługobiorca w celu rozpoczęcia korzystania z Usług, aktywuje Pojazdy w Systemie podając ich nazwę, numer rejestracyjny, rodzaj paliwa pojazdu, pojemność baku pojazdu, średnią normę spalania pojazdu w cyklu mieszanym, stan licznika pojazdu, Ilość paliwa pojazdu, pojemność silnika, a także zgłasza Usługodawcy użytkowników Pojazdów podając ich imię, nazwisko, numer telefonu.
5. Użytkownik Pojazdu mający zainstalowaną Aplikację na swoim telefonie komórkowym, powinien się zalogować i wybrać pojazd, podać jego stan licznika i paliwa oraz rozpocząć podróż wciskając przycisk „start”.
6. W celu zarejestrowania w Systemie czynności zatankowania pojazdu, należy wcisnąć przycisk „tankowanie”.
7. Celem odnotowania w Systemie zakończeniu podróży, należy w Aplikacji wcisnąć przycisk „koniec podróży”. Następnie należy podać stan końcowy licznika, skrócony opis trasy, dysponenta i cel podróży oraz zatwierdzić wpisane dane poprzez wciśnięcie przycisku „wyślij kierownictwu”.
8. Usługobiorca ma możliwość śledzenia w Systemie szeregu informacji na temat zarejestrowanych pojazdów ze swojej floty, w szczególności ich położenia na mapie, a także karty ewidencji pojazdu, w której zapisywane są dane z Aplikacji przesyłane przez Użytkowników Pojazdów na temat odbytych podróży.
9. Usługodawca świadczy Usługi poprzez gromadzenie na swoim serwerze danych uzyskanych z Aplikacji i udostępnianie ich Usługobiorcy poprzez dostęp do Systemu.
10. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Systemu poprzez dwukrotne uwierzytelnienie w drodze logowania przy użyciu dwóch różnych loginów i hasła, które zostaną mu nadane przez Usługodawcę.


III. Płatności

1. Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty Usługodawcy wynagrodzenia za wykonywanie Usług z góry zgodnie z wybranym ich zakresem określonym w Umowie, a także z uwzględnieniem aktywowanych w Systemie Usług dodatkowych.
2. Płatność za Usługi następuje na podstawie faktury VAT(dalej: „faktura”, „faktury”) wystawianej co miesiąc bądź raz w roku (w zależności od wybranego zakresu świadczonych usług) przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia wystawienia.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze 75 1020 4795 0000 9802 0243 5881 lub inny rachunek, którego numer będzie wskazany na fakturze.
4. Faktura będzie wysyłana przez Usługodawcę na adres e-mail Usługobiorcy w terminie nie dłuższym niż 2 dni po wystawieniu faktury.
5. W przypadku, gdy Usługodawca nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, zobowiązany jest poinformować o tym Usługodawcę w drodze pisemnego oświadczenia.
6. Po otrzymaniu przez Usługodawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 albo w sytuacji, gdy Usługobiorca nie wskazał adresu e-mail, na który mają być wysyłane faktury, Usługodawca będzie wysyłał oryginał każdej wystawionej faktury na adres korespondencyjny Usługobiorcy pocztą. Z tego tytułu Usługobiorca zostanie obciążony opłatą pokrywającą koszty wysyłki w wysokości 6,80 zł brutto, która będzie doliczana do faktury.
7. Usługobiorca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i wyraża zgodę na wystawianie faktur bez jego podpisu.
8. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Usługodawcy.


IV. Obowiązywanie i rozwiązanie Umowy

1. Usługobiorca może zawrzeć Umowę na czas nieokreślony/określony nie krótszy niż miesiąc począwszy od dnia podpisania Umowy, z tym że rozpoczęcie świadczenia Usług oraz naliczanie opłat następuje od chwili aktywowania Pojazdów w Systemie i zgłoszenia w Systemie użytkowników Pojazdów, co nie może nastąpić w terminie dłuższym niż 7 dni od zawarcia Umowy.
2. Usługodawca oraz Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę w formie pisemnego oświadczenia z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do złożenia oświadczenia.
3. W przypadku zwłoki Usługobiorcy w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. III.1 Usługodawca wyznaczy Usługobiorcy dodatkowy 7-dniowy termin na uregulowanie należności. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, Usługodawca będzie uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz zablokowania Usługobiorcy dostępu do Systemu i Aplikacji.


V. Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Umowa nie stanowi formy ubezpieczenia Pojazdu i jego nie zastępuje. Umowa nie stanowi też formy ochrony mienia.
2. Usługodawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wyłącznie, gdy jest ono następstwem winy umyślnej.
3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkodę będącą bezpośrednim następstwem działań lub zaniechań Usługodawcy oraz osób, za które ponosi odpowiedzialność na mocy powszechnie obowiązujących przepisów.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
a) powstałe w Pojazdach w tym polegające na ich utracie, zniszczeniu, czy uszkodzeniu,
b) będące następstwem nieprawidłowego zainstalowania i korzystania z Aplikacji, wynikającego z winy Usługobiorcy,
c) powstałe w czasie trwania przerwy, zawieszenia lub ograniczenia sygnałów GPS lub w czasie braku aktualnej lokalizacji satelitarnej, braku połączenia z Internetem, z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy,
d) powstałe w wyniku działań Usługobiorcy lub osób trzecich mających na celu zakłócenie działania Systemu,
e) powstałe z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy, a wynikających w szczególności z siły wyższej.


VI. Dane osobowe

1. Usługobiorca jest administratorem danych osobowych użytkowników Pojazdów.
2. Wprowadzając do Systemu dane osobowe, o których mowa w pkt. II.4, Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do przetwarzania tych danych w celu należytego wykonania Umowy.
3. Usługobiorca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z przepisami prawa i zasadami bezpieczeństwa, w szczególności zobowiązuje się zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa wykorzystywanego systemu informatycznego.


VII. Problemy techniczne

1. W przypadku zbycia, trwałego uszkodzenia Pojazdu lub w przypadku innej przyczyny uniemożliwiającej jego eksploatację, Usługobiorca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie niezwłocznie osobę kontaktową wskazaną w treści Umowy.
2. W przypadku zaistnienia problemów technicznych, a także wszystkich innych związanych z wykonywaniem Umowy, Usługobiorca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić zauważone problemy do osoby kontaktowej wskazanej w treści Umowy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zauważenia. Osoba ta dokona zasadności zgłoszenia i podejmie decyzję o dalszych krokach, o czym poinformuje Usługobiorcę w terminie 14 dni od dostania zgłoszenia. Zgłoszenie dokonane przez Usługobiorcę nie zwalnia go z obowiązku terminowego regulowania należności na rzecz Usługodawcy.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca i Usługobiorca mają prawo ujawniać fakt zawarcia Umowy w swoich materiałach reklamowych i referencyjnych
2. Usługodawca i Usługobiorca podają swoje dane kontaktowe w treści Umowy. Usługodawca i Usługobiorca są obowiązani do bieżącego informowania się wzajemnie o zmianie tych danych.
3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie ani w niniejszych Ogólnych warunkach świadczenia usług, zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami, wynikających lub mających związek z Umową jest sąd właściwy terytorialnie dla siedziby Usługodawcy.
5. Ogólne warunki świadczenia usług wchodzą w życie z dniem podpisania umowy o świadczenie Usług.

Strona internetowa, którą przeglądasz zapisuje na Twoim komputerze tzw. pliki cookie. Pliki te służą głównie do identyfikacji Ciebie na stronie.

X